Procedure te laat komen op het VLC

PROCEDURE TE LAAT KOMEN OP HET VLC (conform de landelijke regeling)

Leerlingen die te laat komen halen deze tijd in wanneer ze hiertoe opdracht krijgen. Bij herhaald te laat komen volgen er andere maatregelen. Hierover of bij herhaalde verwijdering uit de les wordt u op de hoogte gebracht door de teamleider.

Hieronder staan deze maatregelen beschreven:

  • Leerlingen die te laat zijn melden zich, elke keer wanneer dit feit zich voordoet, aan het einde van de dag bij de conciërge of aan het begin van de dag (7.45 uur). De leerling krijgt hiertoe opdracht van de conciërge.
  • Wanneer een leerling drie keer te laat is krijgen de ouders een brief van school waarin hiervan melding wordt gemaakt. Tevens meldt een leerling zich een week lang om 7.45 uur bij de conciërge.
  • Wanneer een leerling zes keer te laat is krijgen de ouders een brief van school waarin hiervan melding wordt gemaakt. Tevens meldt een leerling zich een week lang om 7.45 uur bij de conciërge.
  • Wanneer een leerling negen keer te laat is krijgen de ouders een brief van school waarin hiervan melding wordt gemaakt en wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt contact op met de ouders en leerling. Tevens meldt de leerling zich een week lang om 7.45 uur bij de conciërge.
  • Wanneer een leerling twaalf keer te laat is krijgen de ouders een brief van school waarin hiervan melding wordt gemaakt en wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar bepaalt of er proces-verbaal opgemaakt gaat worden of dat de leerling een HALT-straf krijgt opgelegd.
  • We tellen de keren te laat door tot de kerstvakantie. Na de kerstvakantie starten we opnieuw met tellen. De verschoningsregeling geldt niet voor leerlingen die in de eerste periode 12 keer of meer te laat zijn gekomen.
  • Indien uw kind bij een repetitie, schriftelijke overhoring e.d. afwezig is zonder een in deze regeling aangegeven melding, wordt voor de gemiste repetitie, overhoring e.d. het cijfer 1.0 toegekend.
  • Voor leerlingen die afwezig zijn met een geldige reden wordt – tijdelijk – een 1.1 genoteerd.
  • Leerlingen moeten zelf het initiatief nemen om toetsen in te halen door contact op te nemen met de docent. Tot de toets is ingehaald, staat er een 1.1.
  • Wij worden ook graag op de hoogte gehouden van zaken, waardoor uw kind – tijdelijk – niet goed kan functioneren. Hiervoor kunt u contact opnemen met de mentor en/of de teamleider. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan gevallen van pesten en bijzondere gezins-/ familieomstandigheden.