Visie

Missie

Scholen zijn er ten behoeve van de samenleving. Het is onze taak om leerlingen kwalitatief hoogstaand algemeen vormend onderwijs te geven en voor te bereiden op de studie- en beroepskeuze van de toekomst. Daarbij is het uitgangspunt dat wij samen met ouder(s)/verzorger(s) en maatschappij ons deel van de opvoedende taak uitvoeren. Naast kennisoverdracht en normen en waarden, is de manier van leren een belangrijk facet. In de snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt een ‘education permanente’. Belangrijk is naast de ontplooiing van het individu ook de belangen van het collectief met de daarbij behorende sociaal vaardige ontwikkeling te koppelen. School is bovenal een leergemeenschap.

Visie

Je komt naar het VeenLanden College om een diploma te halen, maar het draait natuurlijk niet alleen om dat diploma. Het gaat er ook om hoe je leert zelfstandig te leren en daar persoonlijk verantwoordelijk voor te zijn, zodat je niet alleen goed voorbereid bent op een vervolgopleiding maar ook op een boeiende toekomst in onze snel veranderende wereld.

Je krijgt bij ons op inspirerende en motiverende wijze les van leraren die hun vak verstaan. Ze zijn in staat de inhoud van de lesstof te koppelen aan ontwikkelingen in het dagelijks leven, waardoor leren plezieriger en begrijpelijker wordt. Je kunt je lespakket dusdanig samenstellen, dat de vakken zo goed mogelijk aansluiten bij je vervolgopleiding en je interesse. Binnen de mogelijkheden die het VeenLanden College biedt, kun je extra vakken toevoegen.

We streven ernaar om van het leren op school meer te maken dan alleen het volgen van lessen, door je te stimuleren mee te doen met onze activiteiten op het gebied van cultuur en sport.

Het leef- en leerklimaat van de school is gebaseerd op onze Christelijke identiteit. Vanuit die achtergrond hechten we veel waarde aan betrokkenheid, zorg, respect en aandacht voor elkaar en voor je omgeving. Daarbij hebben we een scherp oog voor jou als persoon en staan begrippen als veiligheid en duidelijkheid centraal.

Een school is er om te leren. Leren is een proces dat tot goede resultaten leidt door een open en evenwichtig samenspel tussen de school, jou en je ouder(s)/verzorger(s). Wij zorgen voor een inspirerende omgeving, de juiste middelen en een zee aan mogelijkheden. Van jou verwachten we de wil en de inzet om je doelen te bereiken.